Hlavná stránkaHlavná stránka
Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Martin Svrček s.r.o.  so sídlom Oškerda 104, 02332 Kysucké Nové Mesto, IČO:50454200,DIČ:2120333325 .Výpis z obchodného registra okresného súdu Žilina oddiel Sro.Vložka číslo 66207/L.VUB Žilina,číslo účtu SK900200 0000 0036 1375 5055 a (ďalej len "predávajúci")  a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Oškerda 104

02332 Kysucké Nové Mesto

Telefón: 0905 160 642

E-mail: svrcek@svrcek.sk

Predávajúci od 01.03.2015 nieje platcom DPH!

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vyplnením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru a služieb

Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Potvrdenie objednávky

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - bez udania dôvodu - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Odstúpenie od zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho): V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: - Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. - Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: 
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, 
tovar nesmie byť použitý, 
tovar musí byť nepoškodený, 
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.), 
zašlite ho spolu s dokladom o kúpe. 
Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom, faxom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vady tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike. Záruka sa mimo iné nevzťahuje na vady: a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku c) nesprávným skladovaním Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru servisným strediskom alebo našou firmou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

Reklamácie a záruka

Zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné údaje pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu: - Vaše kontaktné informácie - údaje o Vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Ochrana osobných údajov sa vykonáva v zmysle bezpečnostnej smernice vydanej firmou v zmysle § 16, ods.6 Zákona č. 428/2002 Z.z.

 

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu DreamShop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu DreamShop.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty